Office for People With Developmental Disabilities

Print: Print this page

Enfòmasyon sou OPWDD

10/11/13

Apèsi sou Ajans lan

Biwo Eta New York pou Moun ki gen Andikap Devlòpmantal (OPWDD) responsab pou kowòdone sèvis pou plis pase 126,000 Nouyòkè ki gen andikap devlòpmantal, ansanm ak andikap pou aprann, palsi serebral, sendwòm Down, seri twoub otis, ak lòt andikap. Li bay sèvis dirèkteman epi nan yon rezo ki gen apeprè 700 ajans non-komèsyal k ap bay sèvis yo, avèk apeprè 80 pousan sèvis ajans non-komèsyal prive yo bay, epi 20 sèvis yo bay anba kontwòl eta a.

Yo te kreye OPWDD nan ane 1978 kòm Biwo pou Moun ki Gen Reta Mantal ak Andikap Devlòpmantal, yon ajans eta ki gen nivo ministè, sitou akòz nesesite pou gen yon enstitisyon otonòm pou aplike dekrè konsantman Willowbrook ak fèmti ak degresaj enstitisyon yo sa lakòz. Apre kèk peryòd dizan, li te vin youn nan pi gwo ajans eta a. Moun ki jwenn sipò ajans sa a ak manm fanmi yo te devlope yon relasyon travay serye ki te bay fason sistèm nan te grandi pou ogmante kantite moun pou viv avèk pi plis endepandans nan kominote yo.

Nan ane 2010, ajans lan ak patnè konsène li yo te make yon poto-mitan istorik pou moun y ap sipòte yo lè Eta New York te chanje non ofisyèl ajans lan, pou retire tèm “reta mantal” nan nouvo tit li a.

Sipò ak sèvis yo ki gen ladan sèvis swen sante alontèm Medicaid finanse tankou sèvis pou bay otorizasyon ak sèvis klinik, epi sipò ak sèvis nan kay, yo bay sitou nan anviwònman kominote yo toupatou nan eta a. Sitou akòz bezwen tretman entansif, apeprè 1,200 moun (ki te apeprè 30,000 nan ane 1970 yo) kontinye ap viv nan anviwònman enstitisyonèl tankou sant devlopman, sant ki pwoteje, ak lekòl nan kay pou timoun ki fonksyone anba kontwòl OPWDD ak Depatman Edikasyon Eta New York nan tèt ansanm.

Anplis sèvis Medicaid sa yo, OPWDD ofri tou sèvis sipò pou fanmi yo. Se Eta New York ki finanse sèvis sa yo. Answit, sèvis yo deziyen pou ede fanmi yo bay swen pou moun yo renmen k ap viv atanplen nan kay fanmi yo, ak sipò travay, ki gen ladan fòmasyon anplas nan travay, plasman nan travay dapre kalifikasyon, ak fòmasyon pwofesyonèl.

Deskripsyon Vizyon an

Moun ki gen andikap devlòpmantal yo jwi yon relasyon serye avèk zanmi yo, fanmi yo ak lòt moun ki nan lavi yo, yo fè eksperyans sante ak devlopman pèsonèl, yo viv nan kay yo chwazi, epitou yo patisipe nèt nan kominote yo.


Deskripsyon Misyon An

Nou ede moun ki gen andikap devlòpmantal viv lavi yo yon fason ki pi alèz.


Valè yo dekri kijan nou manm kòm anplwaye OPWDD kominote avèk moun n ap sèvi yo, fanmi yo, anplwaye yo, kominote a epi youn ak lòt:

Konpasyon Kapasite pou apresye sa lòt yo panse ak sa yo santi.

Diyite Rekonesans enpòtans chak moun ak tretman dwa ak preferans chak moun avèk respè, lonè ak san patipri.

Divèsite Selebrasyon, respè, ak entegrasyon diferans yo pami nou paske diferans sa yo ranfòse ak defini nou.

Ekselans Enpòtans nou kontinye bay sou inovasyon, ogmantasyon konesans, ak distribisyon pi bon kalite sipò ak sèvis.

Onètete Fondasyon kote nou devlope konfyans ak kote nou kominote konfyans.

 

Prensip Debaz ki dirije fason OPWDD fè biznis li:

Konsidere moun dabò – Moun ki gen andikap devlòpmantal se moun nou mete nan mitan tout sa n ap fè, epi premye etik moun sa a antre nan fason nou eksprime tèt nou, ak nan fason nou fè biznis nou.

Ogmante opòtinite yo nèt – Nou reyalize vizyon OPWDD pou yon lavi miyò ak reyisi pou moun ki gen andikap devlòpmantal lè nou kreye opòtinite ak sipòte moun yo nan fason ki pèmèt yon gwo kantite lajan yo jwenn sipò ak sèvis yo vle ak bezwen.

Ankouraje ak rekonpanse ekselans – Kalite ak ekselans se aspè ki gen anpil valè nan sèvis nou yo. Nou jwenn fason pou ankouraje kalite, epi nou kreye fason pou rekonèt ak ankouraje ekselans pou amelyore rezilta yo nan tout sistèm nou an.

Bay aksè egalego – Aksè nan sipò ak sèvis yo san patipri ak egalego; plizyè kalite chwa disponib nan kominote lokal yo pou asire tout moun jwenn aksè sa a, kèlkeswa kote y ap viv nan Eta New York.

Antreteni patenarya ak kolaborasyon yo – Patisipasyon serye moun ki gen andikap devlòpmantal yo ban nou plis fòs. Anplwaye OPWDD ak moun ki konsène yo kreye kèk pwosesis pou ankouraje patisipasyon sa a. Nou pi byen satisfè plizyè kalite bezwen moun ki gen andikap devlòpmantal yo nan tèt ansanm avèk anpil ajans lokal ak ajans eta a k ap kolabore avèk nou nan planifye pou bezwen sa yo ak nan satisfè yo, tankou moun ki gen andikap devlòpmantal, fanmi yo, founisè ki pa komèsyal yo, kominote yo, gouvènman lokal ak sistèm sosyal, sistèm sante ak sistèm edikasyonèl.

Bezwen obligasyon ak responsablite – Yon obligasyon ak responsablite komen pami ak tout moun ki konsène yo, tankou moun ki gen andikap devlòpmantal, fanmi yo, epi sektè piblik la ak sektè prive a. OPWDD ak tout anplwaye ak founisè li yo responsab pou yon degre siperyè obligasyon nan fason yo pran responsablite yo. Nou fè anpil efò pou jwenn ak konsève konfyans chak moun ki gen andikap devlòpmantal ak fanmi yo, ak konfyans piblik la tou. Li enpòtan anpil pou kreye yon sistèm sipò ki respekte dwa chak moun ki dwe responsab pou lavi yo, epitou ki dwe pran responsablite pou pwòp desizyon yo.