Office for People With Developmental Disabilities

Print: Print this page

(OPWDD) . וועגן או.פּי.דאבליו.די.די

10/15/13

אגענטור איבערזיכט

איז (OPWDD) די ניו יארק סטעיט אפיס פאר מענטשן מיט דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס
פאראנטווארטליך צו קאארדינירן סערוויסעס פאר מער ווי 126,000 ניו יארקערס מיט דעוועלאפמענטל
דיסעביליטיס, אריינגערעכנט אינטעלעקטואלע דיסעביליטיס, סערעברעל פּאלסי, דאון סינדראם, אוטיזם
ספעקטרום דיסארדערס, און אנדערע דיסעביליטיס. עס שטעלט צו סערוויסעס דירעקט און דורך א נעץ פון
אומגעפער 700 נישט-פראפיט סערוויס צושטעלער אגענטורן, מיט אומגעפער 80 פראצענט פון סערוויסעס
צוגעשטעלט דורך די פריוואטע נישט-פראפיט און 20 פראצענט צוגעשטעלט דורך סטעיט-אנגעפירטע
סערוויסעס.או.פּי.דאבליו.די.די. איז געשאפן געווארן אין 1978 אלס דער אפיס פון גייסטישע
צוריקגעשטאנענקייט און דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס, א זעלבסטשטענדיגע קאבינעט-שטאפל סטעיט
אגענטור, מערסטנס צוליב דעם געברויך פאר א זעלבסטשטענדיגע ארגאניזאציע אויסצופירן די ווילאוברוק
צושטימונג באפעל און די נאכפאלגנדע שליסונג און פארקלענערן פון אינסטיטוציעס. אין די צענדליגער יארן
וואס האבן נאכגעפאלגט, איז עס געווארן איינע פון די סטעיט'ס גרעסטע אגענטורן. פערזאנען וואס ווערן
געשטיצט דורך די אגענטור און זייערע פאמיליע מיטגלידער האבן צונויפגעשמאלצן א שטארקע ארבעט
שותפות וואס האט געפארעמט דעם וועג וויאזוי דער סיסטעם איז געוואקסן צו שטיצן פארמערטע נומערן פון
פערזאנען וואס וואוינען מיט גרעסטערע זעלבסטשטענדיגקייט אין זייערע קאמיוניטיס.

אין 2010 , האט די אגענטור און זייערע סטעיקהאלדער שותפים פארצייכנט אן היסטארישע דערגרייכונג פאר
די מענטשן וואס זיי שטיצן ווען ניו יארק סטעיט האט געטוישט די אגענטור'ס אפיציעלע נאמען,
ארויסנעמענדיג דעם טערמין "גייסטישע צוריקגעשטאנענקייט" פון דעם נייעם טיטל.

שטיצעס און סערוויסעס, וואס רעכענען אריין מעדיקעיד געשטיצטע לאנג-טערמיניגע באהאנדלונג
סערוויסעס אזוי ווי העביליטאציע און קלינישע סערוויסעס, ווי אויך רעזידענציאלע שטיצעס און סערוויסעס,
זענען הויפטזעכליך צוגעשטעלט אין קאמיוניטי סביבות איבער די סטעיט. מערסטנס צוליב אינטענסיווע
באהאנדלונג געברויכן, וואוינען אומגעפער 1,200 מענטשן (אראפ פון אומגעפער 30,000 אין די 1970 'ער)
ווייטער אין אינסטיטוציע סביבות אזוי ווי דעוועלאפמענטל צענטערן, פארזיכערטע פאסיליטי, און
רעזידענציאלע סקולס פאר קינדער געמיינזאם אנגעפירט דורך או.פּי.דאבליו.די.די. און די ניו יארק סטעיט
ערציאונג אפטיילונג.

אין צוגאב צו די מעדיקעיד סערוויסעס, שטעלט אויך או.פּי.דאבליו.די.די. צו ניו יארק סטעיט-געשטיצטע
פאמיליע שטיצע סערוויסעס, וואס זענען אויסגעשטעלט צו העלפן פאמיליעס צושטעלן באהאנדלונג פאר
זייערע געליבטע וואס וואוינען פול-טיים אין זייער פאמיליע היים, און ארבעט שטיצעס, וואס רעכנט אריין
אנגייענדע זשאב קאוטשן, זשאב צופאסן, און וואקאציאנאלע טרענירונג.

די וויזיע דערקלערונג

מענטשן מיט דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס האבן הנאה פון באדייטפולע פארבינדונגען מיט פריינט, פאמיליע און
אנדערע אין זייערע לעבנס, האבן פערזענליכע געזונטהייט און וואוקס און וואוינען אין די היים פון זייער אויסוואל
און נעמען פולשטענדיג אנטייל אין זייערע קאמיוניטיס.

די מיסיע דערקלערונג

מיר העלפן מענטשן מיט דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס לעבן רייכערע לעבנס.

ווערדן שילדערן וויאזוי מיר אלס ארבייטער פון או.פּי.דאבליו.די.די. ארבעטן מיט די פערזאנען וואס
מיר דינען, פאמיליעס, שטאב, די קאמיוניטי און אנדערע:

רחמנות די פעאיגקייט צו אנערקענען וואס אנדערע טראכטן און שפירן
כבוד די אנערקענונג פון די ווערד פון יעדן מענטש און די באהאנדלונג פון די אינדיווידואלע רעכטן און באגערן מיט רעספעקט, כבוד און יושר.

פארשידנארטיגקייט די פייערונג, רעספעקט און אננעמונג פון די אונטערשידן צווישן אונז ווייל די אונטערשידן שטארקן אונז און טייטשן אויס ווער מיר זענען.

אויסגעצייכנטקייט די כסדר'דיגע דגוש אויף באנייאונג, פארמערטע וויסנשאפט, און איבערגעבן די העכסטע קוואליטעט שטיצעס און סערוויסעס.

אויפריכטיגקייט דער יסוד אויף וועלכע צוטרוי איז געבויט און אמת ווערט קאמיוניקירט.

פירנדע פרינציפן וואס פרעימען וויאזוי או.פּי.דאבליו.די.די. פירט דורך זייער ביזנעס:

לייג דעם מענטש ערשט - מענטשן מיט דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס זענען די הארץ פון אלעם וואס מיר טוען, און דער מענטש-ערשט עטיק איז פארקערפערט אין דעם אופן וויאזוי מיר דרוקן זיך zויס, און אין דעם אופן וויאזוי מיר פירן אן אונזער ביזנעס.

מאקסימיזיר געלעגנהייטן - או.פּי.דאבליו.די.די.'ס וויזיע פון פראדוקטיווע און פולע לעבנס פאר מענטשן מיט דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס ווערט עררייכט דורך שאפן געלעגנהייטן און שטיצן מענטשן אויף אופנים וואס ערלויבן פאר וויפיל נאר מעגליך צוטריט צו די שטיצעס און סערוויסעס וואס זיי ווילן און דארפן.

מוטיג און באלוין אויסצייכענונג - קוואליטעט און אויסצייכענונג זענען זייער געשעצטע געביטן פון אונזערע סערוויסעס. פעאיגקייט איז א יסוד. מיר געפינען וועגן צו מוטיגן קוואליטעט, און שאפן וועגן צו אנערקענען און מאטיווירן אויסצייכענונג צו פארבעסערן רעזולטאטן דורכאויס אונזער סיסטעם.

צושטעלן ישרות פון צוטריט - צוטריט צו שטיצעס און סערוויסעס איז יושר'דיג און ארענטליך; א רייע פון אפציעס איז פארהאן אין לאקאלע קאמיוניטיס צו פארזיכערן דעם צוטריט, אפגעזען פון וואו אין ניו יארק סטעיט איינער וואוינט.

מוטיג שותפות און קאלאבאראציעס - באדייטפולע באטייליגונג דורך מענטשן מיט דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס שטארקט אונז. או.פּי.דאבליו.די.די. שטאב און סטעיקהאלדערס שאפן מעכאניזמען אנצוהאלטן די באטייליגונג. די פארשידנארטיגע געברויכן פון מענטשן מיט דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס ווערן די בעסטע באפרידיגט אין קאלאבאראציע מיט די פילע לאקאלע און סטעיט ארגאניזאציעס וואס זענען שותפים אין פלאנירן פאר און נאכקומען די געברויכן, אזוי ווי מענטשן וואס האבן דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס, פאמיליעס, נישט פאר פראפיט צושטעלערס, קאמיוניטיס, לאקאלע רעגירונג און סאציאלע, געזונטהייט און ערציאונג סיסטעמען.

פאדערן אחריות און פאראנטווארטליכקייט - דאס איז א געטיילטע פאראנטווארטליכקייט און אחריות צווישן און דורך אלע סטעיקהאלדערס, אריינגערעכנט פערזאנען מיט דיסעביליטיס, זייערע פאמיליעס, און דער פובליק און פריוואטער סעקטאר. או.פּי.דאבליו.די.די. און איר גאנצע שטאב און צושטעלערס ווערן געהאלטן צו א הויכע מאס פון פאראנטווארטליכקייט אין וויאזוי זיי פירן אויס אויפגאבן. מיר שטרעבן צו פארדינען און האלטן דעם אינדיווידואלן צוטרוי פון מענטשן מיט דעוועלאפמענטל דיסעביליטיס און זייערע פאמיליעס, ווי אויך דעם פובליק צוטרוי. שאפן א סיסטעם פון שטיצעס וואס רעספעקטירט דעם אינדיווידואל'ס רעכט צו זיין פאראנטווארטליך פאר זייערע אייגענע לעבן און פאראנטווארטליך פאר זייערע אייגענע באשלוסן איז פון העכסטע וויכטיגקייט.